Vi så litt på saken under, det er LANG historikk her……

Borgarting lagmannsrett - Dom: LB-2018-39460

I utgangspunktet var/er dette en sak hvor tilbyder basert på det vi har sett helt korrekt ble avist fra konkurransen fordi de ikke oppfylte kvalifikasjonskravene.

Saken har versert i mange rettsinstanser så vi har nok ikke fått med oss alt.

Ser man litt nærmere på saken kan i noe grad forstå klagers frustrasjon.

Når det gjelder miljø sertifisering:

Klager skriver blant annet dette:

«Kravet om miljøsertifisering er intet kvalifikasjonskrav, men reelt sett et dokumentasjonskrav.» 

Dette blir tull fra klager, i dagens samfunn og med transport, er krav om miljø relevante både som kvalifikasjonskrav og for evaluering.

Uten å ha gått gjennom hele saken kan det virke som klager gjorde dette unødig komplisert.

Om dette under stemmer mener vi bestemt dette er adekvat, altså at kravet er innfridd ved kontraktsoppstart. I motsatt fall kan en innkjøper styre kjøp mot tilbydere.

«I forkant av tilbudsfristen tok Taxi 1 kontakt med Avinor og ba om at kravet til miljøsertifisering ble vurdert som innfridd på vilkår av at det kunne «dokumenteres at sertifisering er påbegynt og vil være garantert ferdigstilt av sertifisert personell innen 1.1.2017.». Avinor etterkom ikke ønsket.»  

 «Kvalifikasjonskravet måtte være oppfylt på kvalifikasjonstidspunktet (tilbudstidspunktet).»

Om gjennomføringsevne:

«Taxi 1s regnskaper for 2015 viste et negativt resultat på omtrent 1 million kroner. Per 31. desember 2015 var det en negativ egenkapital på omtrent 2,8 millioner kroner. I revisjonsberetningen for 2015, datert 18. mai 2016, står det:

Selskapets aksjekapital er tapt pr 3l.12.15. Sum kortsiktig gjeld pr 31. desember 2015 overstiger selskapets omløpsmidler med kr 5 914 479. Disse forholdene indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Vi viser i den forbindelse til styrets årsberetning for 2015.[...]» 

Saken drifter inn på utnyttelse av en dominerende stilling og forretningsnektelse, dette anser vi som lite relevante vinklinger.

Basert på teksten under forespurte vi Avinor om tilgang til denne evalueringen.

«Taxi 1 har uansett ikke sannsynliggjort at kontrakt verken for periode 1 eller 2, ville ha blitt tildelt Taxi 1. For periode 1 var tilbudet fra Tide Buss klart bedre enn Taxi 1s tilbud. For periode 2 var tilbyderne noe jevnere hva gjaldt det tilbudte vederlag for leie av oppstillingsplassene, men det skulle gjennomføres forhandlinger og det er ikke klar sannsynlighetsovervekt for at Taxi 1 ville blitt tildelt noen plass for periode 2.»

Avinor svarer blant annet

«Vi finner også grunn til å påpeke at de etterspurte dokumentene inneholder opplysninger som er å anse som forretningshemmeligheter for deltakerne i konkurransen, og at disse opplysningene dermed skal unntas for innsyn (sladdes) i en fremtidig offentliggjøring»

Pluss at de henviser til:

«Avslaget begrunnes med at lagmannsrettens dom er påanket, og vi ønsker ikke å åpne for innsyn i de etterspurte dokumentene før det foreligger en rettskraftig dom i saken.

Det kan generelt sies at reglene er som følger:

«Oppdragsgiver må derfor fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjonen som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, klar og utfyllende nok til at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger.»

Avinor tar helt feil nå det nekter å utgi en etterprøvbar evaluering, dette skulle også være helt unødvendig, Avinor er en svært erfaren aktør og det skulle ikke være vanskelig for dem å legge fram en slik evaluering som er etterprøvbar.

Det KAN sikkert argumenteres i ettertid sånn og sånn fordi saken er i retten osv. vi går ikke inn på dette.

Modellen ble jo laget før alle retts tvistene.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com