https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2018/11/2018-151-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

Kontrakten spesifiserte bruk av lærlinger for 5 prosent av kontrakts utførelsen.

Klager skriver:  

«(14) De to laveste prisede anbudene skulle ha vært avvist, fordi de ikke er lærebedrifter. Det var et krav om å være godkjent lærebedrift, jf. kontrakten punkt 9.1. Dette kravet måtte vært oppfylt allerede ved kontraktstildelingen, og måtte gjelde for alle fag som konkurransen omfatter.»

Kofa skriver:

(22) Kravet om bruk av lærlinger var altså et kontraktsvilkår, som skulle dokumenteres oppfylt først «ved oppstart av arbeidet». Klagers anførsel om at kravet måtte være oppfylt på tilbudstidpunktet, kan ikke føre frem.

«(23) Ifølge innklagede leverte de to leverandørene uansett dokumentasjon på at selskapene var godkjente lærebedrifter for henholdsvis fagene elektro/automatikk, rørlegger, kulde- og varmepumpe og fagene automasjon, kulde- og varmepumpe.»

Vi har ikke gått gjennom all teksten relatert til anbudet men det synes ingen hjemmel for noen avvisning her, mer under. Det fremkommer dog ikke helt klart, ref over, om de 2 laveste anbudene var godkjent for «alle fag som konkurranse omfatter». Kofa sin tekst, punkt 23, spesifiserer ikke dette. Det sies lite om klager oppfylte alle fag.

Klagen går også på feil bruk av modell, vi går ikke inn på dette her men tidslinjen for lærlingeordninger og formalia rundt dette er interessant.

For eks skriver Kofa under:

«(22) Kravet om bruk av lærlinger var altså et kontraktsvilkår, som skulle dokumenteres oppfylt først «ved oppstart av arbeidet». Klagers anførsel om at kravet måtte være oppfylt på tilbudstidpunktet, kan ikke føre frem.»

Bruken av lærlinger fremstår her mer som et kvalifikasjonskrav men uansett, samme prinsipp;

Skal godkjenning for lærlingeordning forekomme ved tidspunkt for levering av anbud eller ved oppstart (som her)?

Her var det klart spesifisert ved oppstart.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com