Klagenemdas avgjørelse sak 2018/76, kommentarer

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2018/11/2018-76-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

En sak med «ubehagelig» emne, inhabilitet.

Det er slått fast fra Nemda:

(59) Etter en samlet vurdering er klagenemnda av den oppfatning at forholdene i saken, etter en objektiv målestokk, gir allmenheten rimelig og saklig grunn til å tvile på As upartiskhet. Det foreligger følgelig «særegne forhold […] som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», jf. fvl. § 6 andre ledd. Klagers anførsel om at innklagedes innleide prosjektleder var inhabil, har på denne bakgrunn ført frem.

Vi mener punkter under er alvorlig.

(19) I bedømmelseskomiteens rapport fremgikk det at det var dissens vedrørende vurderingen av tilbudet fra Byggmesteran AS: «To eksternt oppnevnte rådgivere – arkitektene i Bedømmelseskomitéen - fremmet dissens på grunn av poenggiving og rangering av de øvrige tre forslagene. Dissensen er begrunnet med at avlevert materiale inkludert etterspurt dokumentasjon for kvalitetssikring av tilpasningsdyktig bæresystem synliggjør at étt forslag – E [Byggmesteran AS] – er mangelfullt og oppfyller ikke kravene som skal danne grunnlag for bedømmelse og bør få laveste poengsum og bli rangert som nr fem. Alternativt - med henvisning til anskaffelsesreglementets prinsipper om likebehandling, forutsigbarhet og transparens – er arkitektene i Bedømmelseskomitéen av den oppfatning at avvisning av forslag E burde vært vurdert som følge av mangelfull dokumentasjon av tilpasningsdyktig bæresystem».

La oss dele vår erfaring med slike saker.

Klager skriver i punkt under:

(32) Tildelingsevalueringen har ikke skjedd i samsvar med de angitte tildelingskriteriene, og strider dermed med lovens grunnleggende prinsipper. Poenguttellingen er heller ikke i tråd med de faktiske forhold. Det vises til poenggivningen for tildelingskriteriet «Løsningsforslag», hvor valgte leverandør har fått 75 poeng. Under dette kriteriet skulle valgte leverandør maksimalt ha fått 65 poeng, noe som underbygges av de negative forhold som trekkes fram av komiteen. Poengsummen har heller ikke støtte i de kriterier som evalueringen skulle baseres på. Det er ikke sammenheng mellom bedømmelseskomiteens rapport og de poeng som er gitt.

(23) Byggmesteran hadde levert den laveste prisen, og fikk dermed full score (100 poeng) på priskriteriet. Til sammenligning hadde klager den nest høyeste prisen, som ga en score på 68,3 poeng. Under tildelingskriteriet «Løsningsforslag» ble klagers tilbud vurdert som det beste. Klagers tilbud fikk dermed full score (100 poeng) på dette kriteriet. Byggmesteran AS’ tilbud ble vurdert som nummer tre på dette kriteriet, som ga en score på 75 poeng. Under tildelingskriteriet «Gruppeintervju» fikk klager også full score (100 poeng), mens Byggmesteran AS fikk en score på 95 poeng. Under tildelingskriteriet «Samspillkompetanse» fikk Byggmesteran AS full score (100 poeng), mens klager fikk her 70 poeng.

Kommentar til 23 og 32 over, vi presiserer at dette blir noe synsing, spesielt siden vi ikke ha sett priser.

Det var stor forskjell på pris vekting, 100 mot 68,3, dette er mye.

På punktet «løsningforslag» synes klagers fremstilling å ha mye for seg…. «underbygges av de negative forhold som trekkes fram av komiteen».

Og samme med samspillkompetanse.

En sak med inhabilitet er som sagt vanskelig, samme prinsipp vil føler med årsakssammenheng og erstatning, hadde den som ble feil vurdert vunnet om feilen ikke hadde blitt begått.

I dette tilfelle kan jo «en god venn» også ha det beste tilbudet.

Men vi føler at klager i punkt 32 er inne på noe vi har erfart i noen få saker, at innkjøper tilpasser score slik at nummer 2 og nedover kommer «sånn passe bak»……

Vi har for eks opplevd tilfeller hvor det var ca. 30 kriterier, herav mange underkriterier, dette er alltid vanskelig. Vi klaget på vegne av kunde og mener det var si 5 kriterier som ble endret MEN så hadde innkjøper «sjekket over alt» og funnet at de hadde endre 5 andre i vår kunde sin disfavør så da var man like langt….Som kjent er det KUN feil som kan endres og ikke innkjøpsfaglig skjønn….

Pluss noen andre eksempler som vi ikke går inn på her.

Vi føler det er sterke følinger i teksten her på at anbudet er skjøvet mot en leverandør og at evalueringen er noe tilpasset.

For øvrig mente 2 arkitekter, ref 19 hos Nemda, at anbudet skulle være avvist.

Skulle man velge å gå til sak for å kreve positiv kontraktsinteresse kan rette vurdere flere veier å gå, herunder:

Legge den ene feilen nemda la til grunn

Legg til grunn av vinner skulle vært avvist, se på punkt 19 igjen, altså på sak, ikke person

Gå inn på evalueringsprosessen, se vår diskusjon over.

Eller en kombinasjon av disse.

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com