Sak 2019/468

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/07/2019-468-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

En typisk sak hvor med mange formalia feil som kunne ha vært unngått.

For eks fra punktene 10, 11 og 12 skriver KOFA:

(10) Av brev datert 1. februar 2019, fremgikk det at innklagede hadde til hensikt å inngå kontrakt med MT Solutions AS (heretter valgte leverandør).

(11) Innklagede inngikk kontrakt med valgte leverandør 26. mars 2019. Av kontrakten fremgikk det at valgte leverandør skulle benytte tre underleverandører: Skiens Rustfri Industri AS, Asker Hydraulikk AS og OneCo AS.

(12) Klager henvendte seg til innklagede den 1. april 2019 og ba om redegjørelse for hvorvidt valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskravene til «tilstrekkelig med kvalifiserte ressurser» og «relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag», og om valgte leverandør hadde gitt opplysninger om bruk av underleverandører.

Man må legge til grunn at også klager ble orientert om saken 1 februar 2019 og de burde da umiddelbart ha klaget men de valgte å vente til etter kontrakt var inngått. Dessverre er dette «gjengs» i slike saker.

Valgte leverandør la ikke med forpliktelseserklæring fra samarbeidspartnere/underleverandører, det er vanskelig å si om dette var en forglemmelse eller en de facto forståelse om samarbeid. Vi har visse situasjoner sett at underleverandører ikke vil binde seg til en «topp» leverandør men være åpen også for andre…

I denne saken hadde ikke valgt leverandør lagt med forpliktelseserklæring og skulle vært avvist basert på uriktig faktum.

Valgt leverandør var heller ikke kvalifisert alene da de hadde 2 egne referanser og det ble spurt om 3.

Summert:

Valgt leverandør kunne ha dokumentert sine partnere/underleverandører bedre men det er mulig de ville «stå fritt»…..

Klager kunne ha klaget tidligere og anbudet ville ha blitt lagt ut på nytt.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com