https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2020/04/2020_312-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

Saken gjaldt en entreprise, del 2 av et større prosjekt hvor valgte leverandør hadde  fase 1.

Innkjøper gjorde en god jobb fra starten og brukte klart definerte krav… «essensielt at skolebarn»….. «fremdriftsplanen skal være tydelig, lettlest og inneholde alle arbeidsoperasjoner….» osv.

Forskjellen ligger her, tar bare kort versjon:

Valgte leverandør:

Trafikkavviklingsplanen viser kun prinsipper for trafikkavvikling for hver operasjon. Den viser ikke hvordan alle adkomster skal ivaretas eller hvor myke trafikanter kan ledes bort fra anlegget.

Klager:

Fremdriftsplanen er godt detaljert og viser faser og underfaser med ressurser, tidsbruk og avhengigheter.

Klager fikk allikevel 9,5 vs. valgte leverandør 10.

«I et vedlagt poengskjema stod det at klager var gitt full score på «Oppdragsforståelse», herunder 3 og 2 vektede poeng på henholdsvis «T2» og «T3». I skjemaet stod det imidlertid samtidig at valgte leverandør bare hadde fått en vektet score på 2,7 og 1,8 poeng på henholdsvis «T2» og «T3»»

Igjen en sak hvor sikkert mange som klager kjenner seg igjen, dissens om evaluering hvor klager bestemt mener de hadde rett…… og hvor det er vanskelig å forstå avgjørelsen.

I denne saken påpeker klager:

«Valgte leverandørs besvarelser på disse punktene er tynne og ufullstendige. Det er derfor åpenbart at tildelingsbeslutningen ikke tar hensyn til relevante forskjeller mellom tilbudene. Innklagede plikter derfor å omgjøre tildelingsbeslutningen, og fatte en ny beslutning om tildeling.»

Punkt 24 fra nemda har relevans i forhold til plikter under forhandling, vi går ikke inn på dette emnet her.

Kort sagt, slik vi pragmatisk her erfart slike saker og som det skjedde her, valgte leverandør hadde beskrevet sitt tilbud dårligere enn klager. En MULIG grunn er at de var leverandør av fase 1 av prosjektet slik at de trodde de var «kjent».

Grunnen til at klager nådde fram her er at innklaget hadde skrevet 2 forskjellige score så for å sette det litt på spissen, hadde de ikke gjort det men «kun» brukt skjønn så hadde ikke klager vunnet fram..

Som skrevet, terskelen for å vinne fram for feil evaluerings er høy, innkjøps saken med biler til politiet kan nevnes som et eksempel.

Denne saken var, basert på dokumentasjon, ganske klar og resultatet ble avlysning, sett fra klagers side er ikke dette noen «god» løsning da det er åpenbart hva valgte leverandør bør gjøre for å forbedre sitt tilbud, dette er faren ved avlysning…

Klager ba om at:

«Innklagede plikter derfor å omgjøre tildelingsbeslutningen, og fatte en ny beslutning om tildeling.»

Summert:

Klager vant fram men resultater blir nok at valgte leverandør forbedrer sitt anbud i neste runde.

I dette tilfelle var kravet til etterprøvbarhet brutt men en større utfordring, slik vi har erfart, er når evalueringen ikke gir et korrekt bilde.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com