https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/02/2019-137-Klagenemndas-gebyrvedtak.pdf

En sak hvor man lett praktisk kan relatere seg til innkjøper. Det ble det «oppdaget» nye behov underveis og/eller de var kjent fra tidligere men de ble mer relevante etter hvert. Det ble så foretatt direkte innkjøp. Vi kommenterer kort på en sak.

Relevante innspill fra klager:


«23) Omleggingen av kulverten var allerede kjent for kommunen, da plasseringen av ny skole ble bestemt, og entreprisen skulle derfor inngått som en del av totalentreprisen ved anskaffelsen av ny skole.

(24) Om anskaffelsen av kulverten likevel skulle utføres som et eget oppdrag, burde uansett entreprenøren som skulle utføre øvrige grunnarbeider på skolen på samme område, blitt forespurt på pris. Også andre skulle ha fått anledning til å inngi pris.

(26) Innklagedes anførsel om mangel på tid gav under ingen omstendighet grunnlag for å unnlate å konkurranseutsette oppdraget. Innklagede hadde et tidsvindu på 6 måneder fra Rambøll innga sin VA-plan datert 14. desember 2016 til bestilling på utførelse av oppdraget 28. juni 2017.»

Kommentar: Alle disse 3 over er betimelige kommentarer.

Juridisk relevans:

  • 5-2.Unntak fra del II

(1) Del II gjelder ikke for kontrakter som

 

b)

oppdragsgiveren kan inngå på grunnlag av et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelsene til en pris som ligger vesentlig under normale markedspriser

 

Regelen over som innklaget legger til grunn er en regel som kan oppfattes å stride mot fri konkurranse men som det skrives, terskelen er høy for å kunne benytte denne regelen. Dessuten er de vel stort sett slik at alle leverandører mener de har inngitt «usedvanlige fordelaktige tilbud»…..

I denne saken ble det gitt et estimat fra et konsulentselskap på NOK 3 581 000 og tilbud ble gitt på NOK 2 760 000, total pris syntes å ende på noe over NOK 2,4 millioner. Dette ble gjort uten at det ble lagt ut på anbud (terskel 1,1 mil).

Prisen kan variere rer under:

«(53) Det er noe uenighet mellom klager og innklagede knyttet til hva som rent faktisk inngikk i estimatet fra Rambøll Norge AS, og hvilke arbeider som faktisk ble utført av valgte leverandør, når man skal sammenligne den faktiske differansen. Klagenemnda går ikke nærmere inn på dette.»

Rambøll leverte kostnadsoverslag høsten 2016… og tilbud ble innhentet i juni 2017 så det var tid. Det henvises til Multiconsult i punkt 65 men regner med at det mener Rambøll.

Dette «ekstra» anbudet skulle ha vært lagt ut og tidsmessig kunne vært lagt ut og at det ene som ble innhentet, uten åpen konkurranse, ikke kunne sies å være «usedvanlig» gunstig.

Når det er sagt kan vi forstå innkjøper her, de fikk et estimat fra Rambøll og fikk en pris som lå rundt en million under…..

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com