https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2020/03/2020_228-Avvisning-av-klage-p%C3%A5-offentlig-anskaffelse.pdf

Sak som ble avvist, ikke mye å si….

Det ble sendt ut veiledende kunngjøring til om lag 80 aktuelle leverandører, dette i følge teksten.

Man endte opp med 2 tilbydere hvorav den leverte for sent og ble avvist.

Klagen kom fra en part som ikke leverte anbud og det er heller ikke klart om klager hadde ønsket å levere anbud.

Nemda skriver:

(15) I denne saken har ikke klager deltatt i konkurransen. En organisasjon kan likevel ha saklig klageinteresse dersom den har sterk nok tilknytning til anskaffelsen, jf. for eksempel klagenemndas avgjørelse i sak 2010/12 og 2013/61. Det kan stilles spørsmål ved om den konkrete tilknytningen mellom klagers organisasjon og anskaffelsen i denne saken er tilstrekkelig til å konstatere at klager har saklig klageinteresse. Sekretariatet finner imidlertid ikke grunn til å ta endelig stilling til dette, ettersom sekretariatet uansett har funnet at klagen må avvises fordi klagers materielle anførsler klart ikke kan føre frem.

(16) Klager bemerker for det første at det har vært politiske uenigheter mellom kommunen og brukerne av hagen knyttet til selve bruken av hagen og hvorvidt bruken av hagen og etableringen av undervisningsbygg/konsept burde konkurranseutsettes.

(17) Til dette bemerker sekretariatet at klagenemnda skal uttale seg om det er begått brudd på anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne, jf. klagenemndsforskriften § 12 andre ledd. Anskaffelsesregelverket fastsetter prosedyreregler som oppdragsgivere må følge ved gjennomføringen av en offentlig anskaffelse. Regelverket gjelder altså hvordan anskaffelsesprosedyren skal gjennomføres, og omfatter ikke beslutningen om at det skal gjennomføres en anskaffelse, eller hva som skal anskaffes. Dersom klager har ment å fremsette anførsler knyttet til hvorvidt anskaffelsen burde konkurranseutsettes og de politiske beslutningene og prosessene i relasjon til dette, kan disse anførslene derfor klart ikke føre frem.

Kommentar til 15, 16 og 17 over:

«Regelverket gjelder for hvordan anskaffelsesprosedyren gjennomføres…»

Nemda sitt punkt 20 dekker punktet om konkurranse begrensning og man kan bare si seg enig (med Nemda).

Tar med noen kommentarer fra Nemda som er selvforklarende.

Ref punkt 23:

"Det faktum at det ville være vanskelig for en privatperson å levere et tilbud som svarer til konkurransegrunnlagets krav, utgjør imidlertid ikke et brudd på regelverket.»

«(24) Klager har også anført at anskaffelsen er i strid med regelverket fordi tilbudsfristen løp over fellesferien om sommeren. Klager mener at dette begrenset konkurransen. Konsesjonskontraktforskriften del I inneholder ingen bestemmelser om tilbudsfrist. I foreliggende sak løp tilbudsfristen fra 28. mai til 2. september. Dette utgjør over tre måneder. Sekretariatet kan ikke se at tilbudsfristens lengde eller starttidspunkt utgjør et brudd på regelverket. Klagers anførsel kan derfor klart ikke føre frem.»

Nemda har i sitt tilsvar, til tross for at saken ble avvist, tatt seg tid til å belyse en del relevante punkter, man kan muligens trekke en konklusjon her at klage punktene hadde vært mer relevante for reglene for anbud hadde klager faktisk deltatt i konkurransen.

Det er prisverdig at Nemda tross alt tar seg tid til å belyse saken selv om klagen ikke kunne føre fram.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com