https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/09/2019-589-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

En lang sak…

Disse 2 punkter under viser basis for evalueringsmodell.

(57) Den nærmere fastsettelsen av prisfradraget vil naturligvis være overlatt til innklagedes skjønn. Prisfradraget kan beregnes på ulike måter, eksempelvis ved å beregne besparelsen for innklagede ved den tilbudte løsningen, eller ved å beregne prisfradrag for meroppfyllelse basert på markedsprisen av de tilbudte løsningene. Oppdragsgiver må ved en modell som dette, prise tilbydernes oppfyllelse av de kvalitative tildelingskriteriene ut fra hva de selv ønsker å premiere, og blir da bevisst sin egen betalingsvillighet.

(58) Evalueringsmodeller som gir prisfradrag for meroppfyllelse eller pristillegg for mangelfull oppfyllelse, er blant annet nevnt i den svenske Upphandlingsutredningen på side 151. Det er ikke problematisert hvordan slike modeller stiller seg opp mot forskriftens krav om at tildelingskriterienes relative vekt skal angis.

Fra en lang sak framstår disse under som grunner til at klager tapte anbudet:

"Samlet vurdering Organisering; Tilbyder har redegjort for organisering på en noe uoversiktlig måte, det er uklarheter rundt rollefordeling og ansvar. Tilbyder har levert en detaljert beskrivelse av organisasjonen, men det er noe manglende overensstemmelse mellom organisasjonskart og redegjørelse. Det er beskrevet mange roller i organiseringen. Tilbyder har levert redegjørelse på 9 sider for oppdragsorganisasjon og hvordan prosjektet er bemannet med ressurser og kompetanse. Denne skulle være på maks 1 side ifølge konkurransegrunnlag. Tilbyder har ikke levert noe som gir BH merverdi. Fratrekk = 0 mill.kr".

"(15) Klager fikk et pristillegg på 1 million kroner som følge av at de i sitt tilbud hadde beskrevet et annet type dekke enn innklagede ba om i konkurransegrunnlaget. Innklagede beregnet prisforskjellen på dette dekket til 1 million kroner, som ble lagt til konkurransesummen (positiv verdi)".

Kommentarer til 2 avsnitt over.

Iht. til modellen for evaluering gir innkjøper saklige tilbakemeldinger, for eks «noe manglende overensstemmelse mellom organisasjonskart og redegjørelse».

Klager ønsket også levere annet dekke enn forespurt.

Dette anbudet var altså basert på at kvalitative kriterier ble tillagt verdi og så ble dette lagt til eller trukket fra total prisen. Klager var ca. NOK 3 millioner på ren pris men endte opp med å tape da det fikk mindre prisfradrag for meroppfyllelse og også et rent trekk grunnet feil dekke.

Vi mener en slik modell blir rotete og vanskelig etterprøvbar selv om vi følger resonnementet i modellen.

For eks

«Tilbyder har levert redegjørelse på 9 sider for oppdragsorganisasjon og hvordan prosjektet er bemannet med ressurser og kompetanse».

Er det riktig at man skal trekkes NOK 3 millioner på pris for dette?

Kort sagt, modellen synes ikke ulovlig på noen måte men vi synes en slik kobling mellom pris og kvalitet blir feil. Men modellen ble altså fulgt.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com