https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2020/07/2020-0607-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

Et anbud med svært gode ambisjoner for bruk av miljø kriterium.

Miljøkriterium 1: Maskiner Leverandøren får uttelling for å benytte utslippsfrie og/eller fossilfrie maskiner og anleggsmaskiner. Poeng for de ulike maskiner er beskrevet i vedlegget: Tilbudsskjema miljø. Totalt er det mulig å oppnå 80 poeng på dette kriterium som brukes til videre poeng beregning som beskrevet over. Det gis kun poeng for maskiner listet opp i tilbudsskjema miljø. Har ikke tilbyder maskiner som oppfyller kriterium, fylles ikke det aktuelle punktet i listen ut. Maskiner som tilbys i tilbudet behøver ikke å være i tilbyders maskin-park på tilbudstidspunktet, men må da anskaffes/leies inn før utførelse av kontrakt. Maskinene skal benyttes under utførelse av kontrakt. Maskinene kan byttes underveis under utførelsen til maskiner med tilsvarende eller bedre spesifikasjon etter godkjennelse av oppdragsgiver.

Samme mal ble brukt for kjøretøy.

(7) Etter utløpet av tilbudsfristen holdt innklagede forhandlingsmøter med hver av leverandørene. I referatet fra forhandlingsmøtet med klager datert 9. juni 2020, fremgår følgende om evalueringen av tilbudene under miljøkriteriet: «Oppstart: Oppdragsgiver er kjent med at det kan ta tid å få kjøretøy og maskiner på plass innen anleggsstart, og det er ikke forventet at det skal bestilles før evt inngåelse av kontrakt. Beslutningen er derfor at oppdragsgiver vil evaluere på de maskinene/kjøretøyene tilbyder stiller til disposisjon per 1.1.2021. Dette er for at det skal være mulig å likebehandle. Det vil bli sendt ut egen melding i Mercell om dette til alle tilbydere. (OBS: Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at en ny endring ang dato for maskiner/kjøretøy er bestemt etter forhandlingsrundene, egen info om dette kommer i Mercell om hva som er gjeldende).»

(8) I etterkant mottok leverandørene melding i Mercell om endring av miljøkriteriet: «For tildelingskriteriet miljø er det foretatt følgende endringer for neste runde: Oppdragsgiver vil evaluere og poengsette kjøretøy og maskiner fra det tidspunktet det/den enkelte kjøretøy/maskin tas i bruk i kontraktsperioden (01.09.2020-01.09.2022). Altså er det ikke 01.01.2021 som gjelder slik det ble informert om i forhandlingene.

Etter dette ble det en del fram og tilbake

(27) I konkurransegrunnlaget valgte innklagede å presentere en relativt detaljert beskrivelse av miljøkriteriet og hvordan uttellingen på dette kriteriet ville bli beregnet. En slik detaljert beskrivelse kan legge til rette for bedre spissede tilbud. Samtidig følger det av det grunnleggende prinsippet om forutberegnelighet at leverandørene skal kunne innrette seg etter en slik beskrivelse. Den begrenser dermed innklagedes handlingsrom senere i konkurransen.

(32) Innklagede har redegjort for at man i forbindelse med forhandlingene ble klar over at det særlig i markedet for elektriske maskiner og anleggskjøretøy, var utfordrende å anskaffe eller leie maskinene innen kontraktens oppstart uten at leverandørene måtte gjøre 8 investeringer før tildelingen av rammeavtalen. Kommunen ønsket derfor i utgangspunktet å forskyve tidspunktet for evalueringen av miljøkriteriet til 1. januar 2021, en løsning som også ble skissert for leverandørene i forhandlingene. I etterkant av forhandlingene konkluderte imidlertid innklagede med at en evaluering av tilbudene ut fra en annen dato enn oppstartdato, ville kunne gi enkelte leverandører et fortrinn, og at vekten av miljøkriteriet kunne bli endret, i strid med regelverket.

(33) Den endringen innklagede isteden gjorde, medfører imidlertid også en fordel for de leverandørene som i tilbudet og forhandlingene ga uttrykk for at de i liten grad klarte å tilby miljøvennlige maskiner til kontraktsoppstart, men som ønsket å innfase slike kjøretøy og maskiner fra et senere tidspunkt. At disse leverandørene skulle få økt uttelling under miljøkriteriet, er slik nemnda forstår det også selve formålet med endringen. Riktignok reduseres denne fordelen noe, sammenlignet med den løsningen som ble skissert i forhandlingene, ved at poenguttellingen for å tilby miljøvennlige maskiner skulle reduseres forholdsmessig ut fra hvilket tidspunkt de aktuelle kjøretøyene kunne innfases på. Dette endrer imidlertid ikke at enkelte av de deltakende leverandørene gis en fordel.

Vi har ikke lest alle anbudsdokumentene i delalj men som skrevet tidligere, vi forsøker å se på både praktisk og formelle løsninger slik at anbudsprosesser kan fokusere på å evaluere gode anbud..

I denne saken var det fra starten for liten tid mellom tildeling av anbudet og oppstart da med bruk av store elektriske maskiner/kjøretøy. Datoen som senere ble endret, ca. en 6 måneder, synes som en grei løsning men i en sak som denne er det egentlig ingen korrekt løsning men det beste hadde nok vært at man hadde lagt ut anbudet tidligere slik at fra kontraktstildeling til oppstart gikk for eks 6 måneder. Den 6 måneders endringen ble altså senere endret til innfasing og poeng basert på når dette ville bli gjort, noe som var en endring av evalueringsmodell og som medførte at anbudet ble avlyst.

Det står i teksten av det ville legges til grunn 4 kjøretøy mens det for valgte leverandør er presentert 8 kjøretøy og også det samme for maskiner.

Nemda skriver dette:

(35) For å komme frem til den relative forskjellen i poeng mellom leverandører som tilbød miljøvennlige maskiner ved oppstart, og leverandører som tilbød innfasing av maskiner, har innklagede også fastsatt en ny metode for poengberegning for miljøkriteriet. Tilbudenes styrker og svakheter får endrede poengutslag sammenlignet med den opprinnelig kommuniserte fremgangsmåten. Dette er i strid med plikten til å fastsette poengberegningsmetoden før tilbudsåpning, som EU-domstolen konstaterte i sak C-6/15 (Dimarso). Også dette innebærer et brudd på regelverket.

Det er litt uklart hva nemda mener her men la oss se litt på tallene:

(13) Den 25. juni 2020 ble kontrakten tildelt valgte leverandør. Valgte leverandørs sammenligningspris var 276 156 986 kroner, mens klager var rangert som nummer to med sammenligningspris 287 583 683 kroner. Klager hadde levert tilbudet med lavest pris, med en totalsum på 251 420 966 kroner, mens valgte leverandør leverte tilbudet med nest høyeste pris, 271 362 907 kroner. Klagers tilbud var også bedre på «Anleggsdrift». Det var følgelig valgte leverandørs uttelling på «Miljø» som ble utslagsgivende for utfallet av konkurransen.

Her er det altså slik at klager lå ca. 20 millioner under i pris først og i tillegg var bedre på «anleggsdrift».

Om man sier at FØR miljø så lå klager NOK 25 millioner under valgte leverandør på sammenligningspris…

Etter at miljø ble tatt med endret dette til seg til at valgte leverandør lå 11 millioner under i pris.

Miljø hadde fra starten en vekting på 20 prosent, vi kan bare spekulere i hva som her skjedd men det kan være mulige at det har blitt lagt til 20 prosent fra 80 prosent…..Differensen blir jo svært stor.

I denne saken ble det altså etter hvert mange elementer, det var utvilsomt svært gode intensjoner for bruk av miljø og det var mulig å spisse dette fra starten.

Praktisk må man i slike tilfeller tillate noe tid mellom når vinner velges og implementering, dette fordi dette gjelder store maskiner hvor for eks leasing avtaler, leveringstid og annet vil spille inn. I denne saken ble det også gjort endringer underveis i evalueringmodell så anbudet måtte avlyses.

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com