https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/12/2019-688-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

Et typisk anbud med konsumvarer med mange produktgrupper og tilbydere.

(3) Konkurransegrunnlagets punkt 1.1.4 inneholdt viktige presiseringer om adgangen til å gi deltilbud: «Oppdragsgiver er opptatt av at lokale leverandører gir tilbud. Det er derfor anledning til å gi tilbud på en eller flere grupper, og det kan gis deltilbud innen den enkelte gruppe, men ikke alternative tilbud. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å dele kontrakten mellom flere leverandører og anta hele eller deler av et tilbud.

Valgte leverandør skrev dette:

(7) Av valgte leverandørs tilbud fremgikk det under punkt 2.1.2 «Forbehold og avvik»: «Vi har lest igjennom dokumentasjonen og det taes ingen forbehold omkring leveransene, men vedrørende «varegruppe 2 Fisk og fiskeprodukter» anses den som lite økonomisk interessant med mindre den tildeles sammen med enten varegruppen «1 Dagligvarer», «3 Kjøtt og kjøttprodukter», «4 Fugl, fjærkre og egg or produkter av disse» eller «5 Meieri». Tilbud på varegruppe 2 er derfor betinget av at ASKO tildeles kontrakt på varegruppen 1, 3, 4 eller 5.

Klager skriver:

(15) Valgte leverandørs deltilbud i varegruppe 2 er betinget av at valgte leverandør også tildeles rammeavtale for varegruppe 1, 3, 4 eller 6. Valgte leverandør har med dette tatt et forbehold om tildeling av flere delkontrakter. Dette innebærer en kryssfinansiering av deltilbud. Tilbudet inneholder dermed et vesentlig avvik fra konkurransegrunnlaget, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 (1) b), og innklagede har derfor brutt anskaffelsesregelverket ved å ikke avvise tilbudet.

Det er altså slik at klager bringer opp en rekke emner som forbehold og kryssfinansiering og at dette er avvik.

Vår erfaring er at en slik kryssfinansiering sikkert er mulig men vanskelig praktisk, rett og slett fordi men man ikke vet hva man vil vinne eller ikke og det synes å være lite å hente på å dumpe prisene på et del anbud siden man kan risikere å vinne kun dette.. Men om valgte leverandør her viste at det kun ville være 2 leverandører for varegruppe 6, da kan de tenkes at de brukte taktisk prising men dette blir rene spekulasjoner.

Nemda skriver:

(27) I konkurransegrunnlaget var det angitt at hver enkelt varegruppe ville bli evaluert hver for seg. Betingelsen i valgte leverandørs tilbud i varegruppe 2 er ikke til hinder for at hver varegruppe evalueres for seg. Det er heller ikke holdepunkter for at innklagede, som følge av betingelsen i valgte leverandørs tilbud, har handlet i strid med konkurransegrunnlagets føringer, eller at betingelsen på andre måter skapte tvil om hvordan valgte leverandørs tilbud skulle bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. Videre kan ikke klagenemnda se at innklagede, som følge av den nevnte betingelsen knyttet til varegruppe 2, under noen omstendighet vil være avskåret fra å kreve oppfyllelse av kontrakten ved å akseptere tilbudet i varegruppe 6.

Vi kan ikke se at dette dreier seg om noe avvik overhodet, klager skriver om kryssfinansiering og som sagt det kan skje men «faren» ved dette er jo at man ikke vet hvilke anbud man vinner…eller ikke vinner.....

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com