Siste avgjorte saker fra KOFA

 

2020/786

Innklaget:

Sykehusinnkjøp HF

Klager:

Legeformidling AS

Avgjørelse:

Trukket

Type sak:

Prioritert rådgivende sak

Saken gjelder:

De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt de grunnleggende kravene i loven § 4 ved evalueringen av meroppfyllelse ved pre-kvalifiseringen.

 

 

2020/271

Innklaget:

Sykehusinnkjøp HF

Klager:

CSAM Health AS

Saksdokument:

2020 271 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse + Avgjørelse

Avgjørelse:

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem

Type sak:

Rådgivende sak

Saken gjelder:

Avvisning av leverandør, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Innsyn/taushetsplikt, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av teknologiske løsninger for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT). Klager anførte blant annet at valgte leverandør skulle vært avvist grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om økonomisk og finansiell kapasitet, og at innklagede brøt kravene til etterprøvbarhet og god forretningsskikk ved behandlingen av en bekymringsmelding som relaterte seg til klagers økonomi. Det ble også anført at innklagede hadde foretatt en ulovlig tildelingsevaluering fordi det ble lagt større vekt på leverandørenes beskrivelse av hvordan funksjonelle og tekniske krav i kravspesifikasjonen skulle oppfylles, enn det konkurransegrunnlaget ga uttrykk for. Det var også anført brudd på begrunnelsesplikten. Sekretariatet avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda på bakgrunn av at den klart ikke kunne føre frem, jf. klagenemndsforskriften § 9. Avvisningsvedtaket ble påklaget til klagenemndas leder, som opprettholdt avvisningsvedtaket.

 

2020/134

Innklaget:

Forsvarets Logistikkorganisasjon

Klager:

Bertel O. Steen Defence & Security AS

Avgjørelse:

Trukket

Type sak:

Prioritert rådgivende sak

Saken gjelder:

Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt kravet til forutberegnelighet ved å ikke ha klargjort hvilke forhold som skulle vektlegges i prekvalifiseringen.

 

2020/717

Innklaget:

Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten

Klager:

Imagon AS

Saksdokument:

2020 717 Klagenemndas Avgjørelse

Avgjørelse:

Ikke brudd på regelverket

Type sak:

Prioritert rådgivende sak

Saken gjelder:

Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av samkjøpsavtale om trykkeritjenester og skilt. Klager anførte at innklagede har brutt anskaffelsesregelverket ved å avvise klagers tilbud. Klagenemnda kom til at klagers forbehold om å justere tilbudsprisen ved endringer i valutakursen for Euro, utgjorde et avvik som ikke var ubetydelig. Innklagede hadde dermed ikke brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud.

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com