Siste avgjorte saker fra KOFA

 

2019/587

Innklaget:

Kåfjord kommune

Klager:

Manndalen Maskin AS

Saksdokument:

2019 587 Klagenemndas Avgjørelse

Avgjørelse:

Ikke brudd på regelverket

Type sak:

Gebyrsak

Saken gjelder:

Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede anskaffet rehabiliteringsarbeider på Kjerringdalsveien uten å gjennomføre en konkurranse. Klager anførte at innklagede ved dette hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Betalingen for de gjennomførte arbeidene var imidlertid under terskelverdiene for kunngjøringsplikt. Klagers anførsel førte dermed ikke frem.

 

2020/706

Innklaget:

Froland kommune

Klager:

G.T Automasjon & Elektro Service AS

Avgjørelse:

Trukket

Type sak:

Gebyrsak

Saken gjelder:

Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt med en underleverandør i forbindelse med totalrenovering av et helsehus i Froland kommune, uten å kunngjøre konkurranse.

 

 

2020/738

Innklaget:

Oslo universitetssykehus HF

Klager:

Dico AS

Saksdokument:

Nemndsleders avgjørelse + sekretariatets avvisningsvedtak

Avgjørelse:

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem

Type sak:

Prioritert rådgivende sak

Saken gjelder:

De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse etter forskriftens del I for anskaffelse av et operasjonsbord. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å stille krav til ytelsen som hindret konkurranse om kontrakten. Sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, og avviste derfor klagen. Avvisningen ble klaget inn for klagenemndas leder, som valgte å opprettholde avvisningen.

 

2020/709

Innklaget:

Forsvarsmateriell

Klager:

Cooneen Defence Ltd

Saksdokument:

2020 709 Klagenemndas Avgjørelse

Avgjørelse:

Ikke brudd på regelverket

Type sak:

Prioritert rådgivende sak

Saken gjelder:

Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kampuniformer til soldater. Klagers tilbud ble avvist med begrunnelse om manglende oppfyllelse av minstekrav i kravspesifikasjonen. Klager anførte at innklagede ikke hadde fulgt den prosedyre for testing som var angitt i konkurransegrunnlaget, at testingen av klagers uniformer ikke var godt nok dokumentert, og at innklagede hadde plikt til å gjennomføre ny testing. Klagers anførsler førte ikke frem.

 

 

2020/528

Innklaget:

Forsvarsdepartementet

Klager:

Adapteo AS

Saksdokument:

2020 528 Klagenemndas Avgjørelse

Avgjørelse:

Ikke brudd på regelverket

Type sak:

Rådgivende sak

Saken gjelder:

Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av et modulbygg. Klager anførte at innklagede ikke hadde grunnlag for å avvise deres tilbud, og at innklagede eventuelt hadde en plikt til å avklare avviket. Klagers anførsler førte ikke frem.

 

2020/583

Innklaget:

Eidsvoll kommune

Klager:

Brødrene Nordahl AS

Avgjørelse:

Trukket

Type sak:

Rådgivende sak

Saken gjelder:

De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Annet

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om sanering og utbedring av VA Stenshol. Klager anfører at innklagede har handlet i strid med de grunnleggende prinsippene i loven § 4 ved å gi valgte leverandør for høy uttelling på tildelingskriteriet “Oppgaveforståelse og metode”. Klager anfører også at valgte leverandør har levert et tilbud som ikke er komplett iht. tildelingskriteriet “Pris”.

 
 

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com